گزارش تصویری ؛فجر شهید سپاسی شیراز 1 آلومینیوم اراک 2