گزارش تصویری : فجر شهید سپاسی شیراز 1 آلومینیوم اراک 2