گزارش تصویری؛ اولین تمرین آماده سازی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از اتمام اردوی تبریز؛ در دو نوبت صبح و عصر، زیرنظر کادرفنی